راهنمای جمع آوری ادرار در خانم ها و آقایان

راهنمای جمع آوری ادرار در خانم ها و آقایان

 

راهنمای جمع آوری ادرار در خانم ها

 

          نحوه شستشو و تمیز کردن:

 دستهای خود را با آب و صابون کاملا بشویید.

درپوش ظرف جمع آوری نمونه را باز نمایید، دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود. چنانچه در زمان قائدگی (پریود) می باشید جهت جلوگیری از جریان خون از یک تامپون مخصوص که از قبل تهیه نموده اید استفاده نمایید. چین های پوست ناحیه تناسلی (لب های واژن) را باز کرده و مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را بشویید به نحوی که عمل شستشو از جلو به عقب صورت گیرد، (در صورت موجود بودن کاغذ توالت از آن استفاده نمایید)

 

   نحوه جمع آوری نمونه:

  1- عمل ادرار نمودن را شروع نمایید. (در خلال ادرار کردن لب های دستگاه تناسلی همچنان از یکدیگر دور باشند)

2- در پوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته و کاملا محکم نمایید، دقت کنید که لبه ها و یا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود.

3-توجه نمایید که نام و نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه روی ظرف نمونه برداری نوشته شده و با مشخصات شما مطابقت داشته باشد.

4-ظرف نمونه را در جای مخصوص حمع آوری نمونه که توسط آزمایشگاه تعیین شده است قرار دهید.

5-دستهای خود را بعد از جمع آوری نمونه با آب و صابون شستشو نمایید.

 • نکته 1: قبل از آنکه ظرف جمع آوری نمونه را در برابر جریان ادرار قرار دهید صبر نمایید تا جریان ادرار بخوبی جریان یابد و قسمت کمی از ادرار به خارج (درون توالت) بریزد، بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود مقداری از ادرار را دورن ظرف جمع آوری نمونه جمع آوری نمایید (بطوریکه به میزان نصف و یا حداقل 1/4 ظرف پر شود)
 • نکته 2: چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده بعد از تهیه نمونه ظرف نمونه برداری را بلافاصله درون یخچال قرار داده و در همان روز نمونه را به آزمایشگاه تحویل فرمایید.

 

راهنمای جمع آوری ادرار در آقایان

 • راهنمای زیر برای کمک به بیماران و مراجعین محترم در جمع آوری صحیح نمونه برای آزمایش های درخواست شده توسط پزشکان محترم ارائه گردیده است، نحوه جمع آوری صحیح نمونه ادرار در آقایان به شرح ذبل می باشد:
نحوه شستشو و تمیز کردن:
 1. دستهای خود را بطور کامل با آب و صابون بشویید.
 2. درپوش ظرف جمع آوری نمونه را باز نمایید، دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود.
 3. در افرادی که ختنه نشده اند، پوست سر آلت را از مجرای خروج ادرار به عقب کشیده و جمع نمایید.
 4. مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را بشویید (در صورت موجود بودن کاغذ توالت از آن استفاده نموده و دستمال را در سطل زباله بیندازید).
نحوه جمع آوری نمونه:

 1. عمل ادرار کردن را شروع نمایید. (در زمان ادرار کردن پوست سر آلت افرادی که ختنه نشده اند همچنان جمع باشد)
 2. بعد از جمع آوری نمونه درپوش ظرف جمع آوری نمونه را روی آن بسته و کاملا محکم نمایید، دقت نمایید که لبه ها و یا داخل ظرف به هیچ وجه لمس نشود.
 3. توجه نمایید که نام و نام خانوادگی، شماره بیمار و نوع نمونه بروی ظرف نمونه نوشته شده و با مشخصات شما مطابقت داشته باشد.
 4. ظرف نمونه را در جای مخصوص جمع آوری نمونه که توسط مسئول آزمایشگاه تعیین شده قرار دهید.
 5. دستهای خود را بلافاصله پس از جمع آوری نمونه بشویید.
 • نکته 1: قبل از اینکه ظرف جمع آوری نمونه را در برابر جریان ادرار قرار دهید، صبر نمایید تا ادرار بخوبی جریان یابد و قسمت کمی از ادرار به خارج (داخل توالت) بریزد، بدون آنکه جریان ادرار متوقف شود، مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری ریخته تا ظرف به میزان نصف یا حداقل 1/4 پر شود (در واقع قسمت میانی ادرار داخل ظرف نمونه بریزد)
 • نکته2: چنانچه نمونه در خارج از آزمایشگاه تهیه شده است ظرف نمونه برداری را بلافاصله بعد از تهیه نمونه داخل یخچال قرار داده و همان روز به آزمایشگاه تحویل دهید.
  

جمع آوری نمونه ادرار برای آزمایشات کشت وآنتی بیوگرام دراطفال(نوزادان)

آموزش و راهنمایی های ضروری
ابتدا وسایل زیر ازقبل تهیه و آماده شود:
• یک بسته دستمال توالت جهت تمیزکردن ناحیه تناسلی
• یک کیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag)
• یک ظرف پلاستیکی استریل برای نگهداری وانتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه

1-ناحیه تناسلی طفل یانوزاد راتمیزنمایید
2-اجازه دهید تا ناحیه تمیزشده خشک شود
3-برای خشک شدن سریع به اطراف ناحیه تمیزشده دستمال یاکاغذتوالت نکشید
4-کیسه مخصوص جمع آوری ادرارنوزادان یااطفال رابطورمحکم به ناحیه تناسلی کودک بچسبانید(جزئیات ونحوه تمیزنمودن ناحیه تناسلی وچسبانیدن کیسه جمع آوری ادرار بطورمشروح درصفحات بعدی توضیح داده شده است)
5-فوراً پس از ادرارنمودن نوزاد(کودک)بداخل کیسه جمع آوری،نمونه را از کیسه به داخل ظرف مخصوص واستریل ادرار منتقل نمایید(ظرف باید ازقبل آماده باشد)
• توجه:این مطلب بسیارمهم وحائز اهمیت می باشد که ازآلوده شدن نمونه ادرار جلوگیری شود.بدین منظور به محض ادرارنمودن کودک،ادراربه ظرف پلاستیکی استریل منتقل گرددوقسمت داخلی ظرف پلاستیکی استریل به هیچ وجه نباید با دست یابه نحودیگری لمس یاموردتماس قرارگیرد
• روی ظرف جمع آوری نمونه ادرار،نام ونام خانوادگی،شماره یاکدبهداشتی (سلامت)یاتاریخ تولدبیمار نوع نمونه،تاریخ وزمان جمع آوری نمونه نیزثبت ویادداشت شود
هشدار: نمونه تهیه شده فوراً پس ازجمع آوری دریخچال قرارداده شود ودرهمان روزبه آزمایشگاه تحویل گردد

طریقه قراردادن وثابت(فیکس)کردن کیسه جمع آوری ادرار جهت نمونه گیری ازاطفال
پوست ناحیه باید تمیزوخشک باشد،هیچ گونه روغن،پودربچه،صابونهای حاوی لوسیون که حتی به مقدار جزئی هم ممکن است درروی پوست طفل باقی بماند، نباید وجود داشته باشد زیرا ازچسبیدن کیسه به پوست بطورمحکم ممانعت می نماید.
چسبانیدن کیسه را ازقسمت کوچک پوست ناحیه ای که مابین مخرج وناحیه تناسلی می باشدشروع نمایید.نواریاپل باریک روی مشمع چسبنده کیسه ازآلوده شدن نمونه ادرار بامدفوع جلوگیری مینماید وکمک میکندتا کیسه دروضعیت مناسبی قرارگیرد

روش کاربرای نوزادان دختر

• مرحله اول : کودک رابه پشت بخوابانید وچین های ناحیه تناسلی رابشویید (ترجیحاً باصابون حمام مخصوص بچه تمیزشود).ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیراباقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.قسمت مخرج راسریعاً شسته آب کشی وخشک نمایید.تمام ناحیه را مجدداً بطورکامل بادستمال توالت تمیزنموده وصبرکنید تاباجریان هوا خشک شود
 


 

 

• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا نمایید.آسانترآنست که نیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارهاکرده تاقسمت تحتانی برروی پوست قرارگیرد.قبل ازقراردادن کیسه جمع آوری ادرار مطمئن شویدکه سطح پوست خشک شده باشد.
 

 

 


 


• مرحله سوم : قسمت پرینه(اطراف ناحیه تناسلی)رابکشیدتاچین های پوست ازهم بازشوند وقسمت تناسلی(واژن)دیده شود،هنگامیکه قسمت چسبنده رابرروی پوست ناحیه قرار می دهید،مطمئن شوید که ازقسمت باریک پوست بین مقعد و واژن عمل چسبانیدن کیسه شروع شود وفشارانگشتان دست برروی کیسه ازاین قسمت به طرف بیرون صورت گیرد
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه رابطورمحکم به پوست فشاردهید تااز چروکیدگی کیسه وپوست ممانعت گردد.زمانیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل مناسب خودقرارگرفت،کاغذپشت کیسه راازقسمت فوقانی آن جداکرده وعمل فشار برروی کیسه وپوست رابطرف بالا انجام دهیدتاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرارگیرد وازچسبیدن قسمت چسبنده کیسه به اطراف واژن مطمئن شوید
 


 


روش کاربرای نوزادان پسر
• مرحله اول : کودک رابه پشت خوابانده وناحیه تناسلی راکاملاً بشویید(ترجیحاً از صابون حمام بچه استفاده شود)ازمحلول صابون حاوی لوسیون استفاده نشود زیرا باقیمانده آن روی پوست مانع ازچسبیدن کامل کیسه به پوست میگردد.ابتدا ناحیه پوست بیضه ها رابشویید سپس آلت تناسلی وقسمت مقعد رادرانتها شستشو داده، آبکشی وسپس خشک نمایید.تمام ناحیه رامجدداً بااتستفاده ازدستمال توالت که قبلاً آماده شده کاملاً تمیزنمایید.اجازه دهید قسمتهای خشک شده باجریان هوا خشک شود
 


 


• مرحله دوم : لایه محافظ پشت کیسه را ازنیمه تحتانی قسمت مشمع چسبنده جدا کنید،آسانترآنست کهنیمه فوقانی پوشش چسبنده را ابتدارها کرده تاقسمت تحتانی بهتربرروی پوست قرارگیرد.اگرچه درموردیک نوزاد فعال وپرتحرک این آسانت است که تمام قسمت پشت کیسه یکباره روی پوست قرارداده شودتاکیسه جمع آوری ادرار دراطراف ناحیه تناسلی محکم بچسبد
 


 


• مرحله سوم : هنگامیکه قسمت چسبنده کیسه را روی پوست فشارمی دهید، مطمئن شوید که این عمل ازناحیه باریک یا پل کوتاه پوست بین مقعدوقاعده کیسه بیضه ها شروع شود وفشارانگشتان دست ازاین ناحیه به طرف خارج صورت گیرد.از خشک بودن پوست قبل از قراردادن کیسه مطمئن شوید
 


 


• مرحله چهارم : قسمت چسبنده کیسه را محکم به پوست فشاردهید وازچروکیده شدن پوست وکیسه جلوگیری نمایید.هنگامیکه قسمت تحتانی کیسه درمحل خود قرارگرفت،کاعذپشت کیسه را ازقسمت فوقانی آن جدانموده عمل فشار برروی کیسه وپوست را بطرف بالا انجام دهید تاکیسه کاملاً درجای خود چسبیده وقرار گیرد
 

 

آزمایشگاه مهر

نظرات

هیچ موردی یافت نشد

نظر خود را بنویسید

شما می توانید دیدگاه خود را در این بخش با ما در میان بگذارید.

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر