آزمایشات قابل انجام

Loading...
search
فیلتر بر اساس حروف الفبا
آزمایش : Fluid Cytology

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Cytology

مشاهده بیشتر
آزمایش : pathology 6

مشاهده بیشتر
آزمایش : Pathology 5

مشاهده بیشتر
آزمایش : Pathology 4

مشاهده بیشتر
آزمایش : Pathology 3

مشاهده بیشتر
آزمایش : Pathology 2

مشاهده بیشتر
آزمایش : IgE

مشاهده بیشتر
آزمایش : IgM

مشاهده بیشتر
آزمایش : IgG

مشاهده بیشتر
آزمایش : IgA

مشاهده بیشتر
آزمایش : IgG-4

مشاهده بیشتر
آزمایش : LKM Ab

مشاهده بیشتر
آزمایش : ASMA

مشاهده بیشتر
آزمایش : AMA

مشاهده بیشتر
آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgM)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgG)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Anti TTG (IgG)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Anti TTG (IgA)

مشاهده بیشتر
آزمایش : ANCA

مشاهده بیشتر
آزمایش : FANA

مشاهده بیشتر
آزمایش : HLA B27

مشاهده بیشتر
آزمایش : Pap Smear

مشاهده بیشتر
آزمایش : HPV

مشاهده بیشتر
آزمایش : Thyroglobulin

مشاهده بیشتر
آزمایش : T3 Resin Uptake

مشاهده بیشتر
آزمایش : TSH

مشاهده بیشتر
آزمایش : Triiodothyronine (T3)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Total Thyroxine (T4)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Macroprolactin

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Cortisol 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : C-peptide

مشاهده بیشتر
آزمایش : Insulin

مشاهده بیشتر
آزمایش : Cortisol

مشاهده بیشتر
آزمایش : Free Testesterone

مشاهده بیشتر
آزمایش : Testosterone

مشاهده بیشتر
آزمایش : 17 OH Progesterone

مشاهده بیشتر
آزمایش : Progesterone

مشاهده بیشتر
آزمایش : Estradiol

مشاهده بیشتر
آزمایش : Prolactin(PRL)

مشاهده بیشتر
آزمایش : LH

مشاهده بیشتر
آزمایش : FSH

مشاهده بیشتر
آزمایش : CA 19-9 (Fluid)

مشاهده بیشتر
آزمایش : CA 15-3 (Fluid)

مشاهده بیشتر
آزمایش : CEA (Fluid)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Alfa Fetoprotein Fluid(AFP-Fluid)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Free PSA(F.PSA)

مشاهده بیشتر
آزمایش : PSA

مشاهده بیشتر
آزمایش : CA125

مشاهده بیشتر
آزمایش : SYNOVIAL FLUID

مشاهده بیشتر
آزمایش : HIV P24 Ag

مشاهده بیشتر
آزمایش : HEV Ab

مشاهده بیشتر
آزمایش : HDV

مشاهده بیشتر
آزمایش : HBcAb (IgM)

مشاهده بیشتر
آزمایش : HBcAb (Total)

مشاهده بیشتر
آزمایش : HBeAb

مشاهده بیشتر
آزمایش : HBsAb

مشاهده بیشتر
آزمایش : HBsAg

مشاهده بیشتر
آزمایش : HCV Ab

مشاهده بیشتر
آزمایش : HIV Ab

مشاهده بیشتر
آزمایش : Clotting Time(CT)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Bleeding Time(BT)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Occult Blood X3

مشاهده بیشتر
آزمایش : Occult Blood X2

مشاهده بیشتر
آزمایش : Occult Blood X1

مشاهده بیشتر
آزمایش : Calprotectin (fecal)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Stool Exam (3)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Stool Exam (2)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Stool Exam (1)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Volume 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Cystatin C

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine VMA (Random)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Micro Albumin ( Random )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Protein ( Random )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Creatinine ( Random )

مشاهده بیشتر
آزمایش : U.Calcium ( Random )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Protein 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Micro Albumin 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Copper 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine K 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Na 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Calcium 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Amylase 24 hrs(U.Amy 24h)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Creatinine 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Phenylketonuria(PKU)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Phos. 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Citrate 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Oxalate 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine epinephrine 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Normetanephrine 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Mg 24 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : Stool Culture

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine culture

مشاهده بیشتر
آزمایش : (OB X١)Occult Blood X1

مشاهده بیشتر
آزمایش : Malaria parasite

مشاهده بیشتر
آزمایش : Hb A2

مشاهده بیشتر
آزمایش : Hb F

مشاهده بیشتر
آزمایش : Hb Electrophoresis(Hb Elect)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Blood group & RH(BG&Rh)

مشاهده بیشتر
آزمایش : G6PD

مشاهده بیشتر
آزمایش : ESR 2 hrs

مشاهده بیشتر
آزمایش : ESR 1 hr

مشاهده بیشتر
آزمایش : Reticulocyte(Retic)

مشاهده بیشتر
آزمایش : RBC MORPHOLOGY(RBCMorph)

مشاهده بیشتر
آزمایش : CBC

مشاهده بیشتر
آزمایش : CRP High Sensitive(CRP H.S)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Coombs ( Indirect )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Coombs ( Direct )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Mono test

مشاهده بیشتر
آزمایش : R.P.R

مشاهده بیشتر
آزمایش : Widal

مشاهده بیشتر
آزمایش : 2ME

مشاهده بیشتر
آزمایش : Coomb Wright(Co.Wright)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Wright agg. test(Wright )

مشاهده بیشتر
آزمایش : RF

مشاهده بیشتر
آزمایش : CRP

مشاهده بیشتر
آزمایش : Anti streptolysin O(ASO)

مشاهده بیشتر
آزمایش : (Bence j.p)Bence Jones Protein Urine

مشاهده بیشتر
آزمایش : Reducing Substance Urine(Red.Sub.Ur)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Analysis(UA)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Folic Acid(Fol.acid)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Blood Copper(Cu)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Magnesium(Mg)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine protein immunoelectrophoresis

مشاهده بیشتر
آزمایش : protein immunoelectrophoresis Serum

مشاهده بیشتر
آزمایش : Urine Protein Electrophoresis 24 hrs.

مشاهده بیشتر
آزمایش : Protein Electrophoresis serum(P.EP)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Aldolase

مشاهده بیشتر
آزمایش : Gamma GT(GGT)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Ferritin

مشاهده بیشتر
آزمایش : HbA1c

مشاهده بیشتر
آزمایش : Potassium(K)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Sodium(NA)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Phosphorus(Ph)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Calcium(Ca)

مشاهده بیشتر
آزمایش : TIBC

مشاهده بیشتر
آزمایش : IRON(Fe)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Lipase

مشاهده بیشتر
آزمایش : Amylase serum

مشاهده بیشتر
آزمایش : Globulin Serum

مشاهده بیشتر
آزمایش : LDH

مشاهده بیشتر
آزمایش : Bilirubin

مشاهده بیشتر
آزمایش : Triglycerides

مشاهده بیشتر
آزمایش : Cholesterol

مشاهده بیشتر
آزمایش : (2h)GTT 120 min

مشاهده بیشتر
آزمایش : Blood sugar

مشاهده بیشتر
آزمایش : Total Protein

مشاهده بیشتر
آزمایش : Amylase

مشاهده بیشتر
آزمایش : LDH cholestrol

مشاهده بیشتر
آزمایش : CPK Total

مشاهده بیشتر
آزمایش : CPK MB

مشاهده بیشتر
آزمایش : Alkaline Phosphatase

مشاهده بیشتر
آزمایش : SGPT (ALT)

مشاهده بیشتر
آزمایش : SGOT (AST)

مشاهده بیشتر
آزمایش : GTT 100g ( Fasting )

مشاهده بیشتر
آزمایش : Uric Acid

مشاهده بیشتر
آزمایش : Blood glc.(2h after lunch)

مشاهده بیشتر
آزمایش : Troponin

مشاهده بیشتر
آزمایش : GTT 75g (Fasting)

مشاهده بیشتر
آزمایش : FBS

مشاهده بیشتر
آزمایش : 2hpp

مشاهده بیشتر
آزمایش : GCT 50g(fasting)

مشاهده بیشتر
آزمایش : creatinine

مشاهده بیشتر
آزمایش : LDL cholestrol

مشاهده بیشتر
آزمایش : HDL

مشاهده بیشتر
آزمایش : cholestrol

مشاهده بیشتر
آزمایش : Triglycerid

مشاهده بیشتر
آزمایش : BUN

مشاهده بیشتر
آزمایش : Albumin serum

مشاهده بیشتر
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر